LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
LESNÍ SPRÁVA LÁNY MYSLIVOST A LOV PALIVOVÉ DŘÍVÍ PRODEJ MAJETKU A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍRODA A TURISTIKA

Lesní správa Lány zabezpečuje služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty   ::  Poplatkové lovy zvěře, správa obory

LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

Základní údaje

>> O nás
>> Povinné zveřejňované údaje
>> Kontakty a mapa
>> Historie

Činnost

>> Lesní hospodářství
>> Myslivost
>> Rybniční hospodářství
>> Doprava

Povinné zveřejňované údaje


 •   1. Oficiální název: Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
 •   2. Důvod a způsob založení: založena Zřizovací listinou č.j. 400.023/93 ze dne 1. ledna 1993,
        hospodaření s majetkem státu v působnosti Kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republika
 •   3. Organizační struktura: Organizační struktura LSL
 •   4. Kontaktní spojení:
  •   4.1 Kontaktní poštovní adresa: Lesní správa Lány, Lesní 140, 270 61 Lány
  •   4.2 Adresa pro osobní návštěvu: Lesní správa Lány, Lesní 140, 270 61 Lány
  •   4.3 Úřední hodiny: Po - Pá: 7:00 - 15:30
  •   4.4 Telefonní čísla: 313 502 074, 605 264 150
  •   4.5 Číslo faxu: 313 502 012
  •   4.6 Adresa internetové stránky: www.lslany.cz
  •   4.7 Adresa elektronické podatelny: sekretariat@lslany.cz
  •   4.8 Další elektronické adresy: cexehn4
 •   5. Případné platby lze poukázat: č. ú. 534221/0100
 •   6. IČ: 00000078
 •   7. DIČ: CZ00000078
 •   8. Dokumenty:
  •   8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

             Zřizovací listina vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č.j. 400.023/93 ze dne 1. ledna
             1993, změněná doplňkem č. 1 ze dne 3. listopadu 1999 č.j. 405.504/99 a doplňkem č. 2 ze
             dne 23. června 2006 č.j. 5433/2006
  •   8.2 Rozpočet:
 •   9. Žádosti o informace: sekretariat@lslany.cz
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání: sekretariat@lslany.cz
 • 11. Opravné prostředky:
 • 12. Formuláře:
 • 13. Popisy postupů:
 • 14. Předpisy:
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled nejdůležitějších právních předpisů
 • zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
 • zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • vyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a stáních organizacích s majetkem státu
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zákon č. 449 ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti.
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 318/2001 Sb., o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb.
 • vyhl. č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění
 • zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 •   14.2 Vydané právní předpisy: Nejsou
 • 15. Úhrady za poskytování informací:
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: 200 Kč / 1 hodina práce
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:
 • 16. Licenční smlouvy: Nejsou
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999/ Sb.:
www.lslany.cz
German version English version Russian version

Kontakt:

Lesní správa Lány

příspěvková organizace
Kanceláře prezidenta republiky


Lesní 140, 270 61 Lány

tel: +420 313 502 074

E-mail: sekretariat@lslany.cz

Kde nás najdete:

Klikněte na mapu...

www.mapy.cz

Doporučujeme:

Pražský hrad
Zámek Lány
Obec Lány
CHKO Křivoklátsko

Web Design © 2011 - 2012 Petr Zíka - www.promix.cz - Internetová a televizní reklama pro
  LESNÍ SPRÁVA LÁNY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

www.promix.cz